Centrum medyczne Anmed mieści się w Pabianicach na Placu Stary Rynek 7. W celu umówienia wizyty prosimy o kontakt w godzinach otwarcia recepcji.
Pon. - Pt. 8.00-20.00 | Sb. 8.00-14.00 Ndz. zamknięte
+ 48 885 112 777

Aktualności

+48 885 112 777
sekretariat@anmed.pl
Title Image

Polityka prywatności

Home  /  Polityka prywatności

Polityka Prywatności i plików cookies

Celem niniejszej informacji o polityce ochrony prywatności jest wyjaśnienie, w jaki sposób i do jakich celów wykorzystujemy Pana/Pani dane osobowe, a także w jakim celu wykorzystywane są pliki cookies. Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią niniejszej informacji.

1. Który podmiot prawny będzie wykorzystywać Państwa dane osobowe?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Anmed sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Obrzeżna, nr 1A, lok. 152, 02-691 Warszawa, nr KRS: 0000927609, NIP: 5213943194 (zwana dalej „Anmed”)

Adres do korespondencji Administratora:

__________________________________
________________________________________________________

2. W jaki sposób będziemy wykorzystywać Pana/Pani dane osobowe?

Anmed będzie wykorzystywać Pana/Pani dane osobowe do celów:

 1. udzielania Pani/Panu świadczeń zdrowotnych (diagnostyka, profilaktyka, terapia) oraz zarządzania usługami opieki zdrowotnej (np. rozliczeń z płatnikiem, prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej, weryfikacji tożsamości przed udzieleniem świadczenia) – podstawa prawna przetwarzania: art. 9 ust. 2 lit. h Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – (zwanego dalej „RODO”) w związku z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa medycznego, w szczególności z: ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, ustawą z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 2. prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń podatkowych – podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 3. ochrony Pani/ Pana żywotnych interesów (w szczególności ratowania Pani/Pana zdrowia, życia) – podstawa prawna przetwarzania: art. 9 ust. 1 lit. c RODO;
 4. obrony praw i dochodzenia roszczeń przez administratora danych w związku z prowadzoną przez niego działalnością – podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 5. prowadzenia działalności marketingowej i promocyjnej Administratora – polegającej np.: na przekazywaniu materiałów promujących produkty i usługi własne Administratora – podstawa prawna przetwarzania danych w takim przypadku jest Państwa zgoda i art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust 2 lit. a RODO;
 6. komunikacji – podstawa prawna przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);

3. Jakie dane osobowe będziemy wykorzystywać?

Przetwarzane będą wyłącznie dane osobowe, które mogą być niezbędne do celów wskazanych w pkt 2 powyżej. Anmed będzie przetwarzać w szczególności:

 • dane, które Pan/Pani podaje podczas rejestracji w naszej witrynie internetowej czy też podczas uzupełnienia formularza kontaktowego, tj. w szczególności dane takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu;
 • na potrzeby umawiania wizyt: dane obejmujące m. in. imię, nazwisko, płeć, adres zamieszkania, PESEL lub w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, w przypadku noworodka – numer PESEL matki. Powyższe dane są wykorzystywane także w celu weryfikacji tożsamości przed udzieleniem świadczenia zdrowotnego.

4. Jakimi środkami będziemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe?

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane za pośrednictwem informatycznych systemów operacyjnych oraz formularzy papierowych.

5. Komu będziemy udostępniać Pana/Pani dane osobowe?

W zawiązku z realizacją usług Państwa zebrane dane osobowe mogą być przez nas przekazane podmiotom zewnętrznym świadczącym naszej firmie usługi niezbędne do realizacji prowadzonej przez Nas działalności gospodarczej, w tym w szczególności:

 • podmiotom leczniczym współpracującym z Administratorem w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności świadczeń zdrowotnych, w tym również zleceniobiorcy i osoby świadczące na rzecz administratora usługi medyczne i lecznicze,
 • dostawcom usług rozwiązań technicznych oraz organizacyjnych, umożliwiających udzielanie Pani/Panu świadczeń zdrowotnych oraz zarządzanie naszą placówką,
 • podmiotom świadczącym dla naszej firmy usługi z zakresu pomocy prawnej,
 • organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionych na podstawie przepisów prawa, w tym w szczególności Rzecznikowi Praw Pacjenta, NFZ.

Pamiętaj, że w dowolnym momencie możesz zwrócić się do Anmed z prośbą o informację o podmiotach, którym udostępniliśmy Twoje dane osobowe.

Jeżeli wyrazi Pan/Pani zgodę na wykorzystywanie Pana/Pani danych w celach marketingu bezpośredniego (przekazywanie informacji handlowych) Anmed może przekazać Pana/Pani dane osobowe także do podmiotów współpracujących, w celu przedstawienia informacji o ich usługach lub ofercie.

6. Dlaczego wymagane jest przekazanie Pana/Pani danych osobowych?

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu na wymogi prawne nałożone na administratora danych, w tym m. in. konieczność prowadzenia dokumentacji medycznej. Odmowa podania danych może być podstawą do odmowy udzielenia świadczenia zdrowotnego. Administrator, jako podmiot leczniczy jest bowiem zobowiązany do prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób określony w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Wymóg ten wynika w szczególności z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Ponadto, Administrator jest zobowiązany do weryfikacji komu jest udzielane świadczenie. W związku z powyższym podanie danych jest wymogiem ustawowym.

7. Jakie prawa przysługują Panu/Pani w związku z własnymi danymi osobowymi?

W odniesieniu do własnych danych osobowych przysługują Panu/Pani następujące prawa:

 1. dostęp – może Pan/Pani zażądać udzielenia nieodpłatnego dostępu do własnych danych;
 2. sprostowanie – może Pan/Pani wystąpić do Anmed o skorygowanie nieprawidłowych lub niepełnych danych osobowych;
 3. usunięcie – może Pan/Pani wystąpić do Anmed o usunięcie danych osobowych w przypadku, gdy zachodzi jedna z następujących okoliczności:
  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  2. wycofał(-a) Pan/Pani zgodę, na której opiera się przetwarzanie, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
  3. wnosi Pan/Pani sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub wnosi Pan/Pani sprzeciw wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego;
  4. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
  5. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Anmed;
  6. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.
 4. ograniczenie przetwarzania – może Pan/Pani wystąpić do Anmed o ograniczenie sposobu przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w przypadku, gdy zachodzi jedna z następujących okoliczności:
  1. kwestionuje Pan/Pani prawidłowość swoich danych osobowych – na okres pozwalający Anmed sprawdzić prawidłowość tych danych;
  2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Pan/Pani sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania;
  3. Anmed nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Panu/Pani do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  4. wniósł/wniosła Pan/Pani sprzeciw wobec przetwarzania w związku z prawem do sprzeciwu i zautomatyzowanego podejmowania decyzji – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Anmed są nadrzędne wobec Pana/Pani sprzeciwu.
 5. przenoszenie danych – może Pan/Pani wystąpić do Anmed o przekazanie dostarczonych nam danych do innej organizacji lub wystąpić o dostarczenie swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.
 6. wycofanie zgody – może Pan/Pani w dowolnym momencie wycofać udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych;
 7. sprzeciw – może Pan/Pani wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez Anmed Pana/Pani danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego lub w innej sytuacji przewidzianej w przepisach prawa poprzez powiadomienie o Pana/Pani zastrzeżeniach.

8. W jaki sposób można wnieść skargę?

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

9. Jak długo będziemy przechowywać Pana/Pani dane osobowe?

Państwa dane będziemy przechowywać przez okres niezbędny do celów, o których mowa powyżej, lub przez okres wymagany przepisami prawa.

Dane osobowe zawarte w dokumentacji medycznej będą przechowywane i przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa, w szczególności art. 29 ust. 1 ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, tj. przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:

 1. dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon,
 2. dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu,
 3. zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które będą przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie,
 4. skierowań na badania lub zleceń lekarza, które będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza, a przypadkach, gdy świadczenie nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie – przez okres 2 lat, chyba że pacjent odebrał skierowanie,
 5. dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która będzie przechowywana przez okres 22 lat.

Dane przetwarzane w celach marketingowych nie będą przetwarzane dłużej niż okres wymagany do przechowywania dokumentacji medycznej.
Dane służące do celów rozliczania świadczeń zdrowotnych, a także dane służące do dochodzenia roszczeń będą przetwarzane przez okres przedawnienia tych roszczeń zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.
Dane przetwarzane na potrzeby księgowości i rozliczeń podatkowych będą przetwarzane przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

W przypadku jakichkolwiek pytań należy skontaktować się z Administratorem.

10.W jakim celu wykorzystujemy pliki cookies?

Nasza strona internetowa anmed.pl używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Poprzez pliki “cookies” należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies stosowane są przede wszystkim w celu zapewnienia funkcjonalności strony. Dzięki nim możemy umożliwić korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, umożliwić „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp., a także indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb.

Strona wykorzystuje jednak pliki cookies także w celach statystycznych.

Niektóre pliki cookies są tworzone przez podmiot, z usług których korzystamy, tj. m.in. przez :

Każdy może zaakceptować pliki cookies albo je wyłączyć w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Pamiętaj jednak, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika w zakresie plików cookies mogą uniemożliwić poprawne działanie stron internetowych.